Accessibilitat

La informació de "NorteHispana" ja és accessible per a tothom, incloses les persones que pateixen algun tipus de discapacitat.
El portal de "NorteHispana" ha estat programat amb les més avançades tècniques i directrius d'accessibilitat internacional, que fan possible la navegació per a tot tipus d'usuaris.

Entre les mesures aconseguides destaquen:

Aclariment del destí dels enllaços o hipervincles.
Jerarquització dels continguts.
Ajudes tècniques a la lectura de taules de dades.
Escalat en pantalla dels elements del portal.
Degradació correcta del lloc sense full d'estils.
Navegació sense Javascript.


Tecnologia aplicada

Compliment de les normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en el seu nivell mitjà (AA). Pautes de Contingut Accessible en Web 1.0 i 2.0
La presentació es basa en la Recomanació del W3C sobre els Fulls d'Estil en Cascada, Nivell 2 (CSS2).
S'ha empleat l'estàndard recomanat en l'ús de codi HTML verificant les recomanacions XHTML1.0 Transitional.
Jerarquització de la informació / Encapçalaments

Les pàgines estan estructurades amb encapçalaments, jerarquitzant els continguts i facilitant-ne la comprensió.

Navegadors que no suporten CSS, Javascript

En cas que l'usuari accedeixi al portal a través d'un navegador que no suporta CSS, el marcatge estructural permet la correcta visualització de tots els continguts.

A més, és possible navegar sense necessitat de tenir Javascript activat. El sistema de menús es mostrarà desplegat i els enllaços seran perfectament accessibles.

Taules de dades

Les taules de dades tenen identificadors d'encapçalaments, i altres ajudes tècniques per a la fàcil interpretació de les dades per part dels lectors de pantalla: etiquetatge thead, tbody, th, td, i atributs id per identificar els encapçalaments.