Avís legal

Avís legal

Llegiu atentament aquest avís legal abans d'utilitzar la pàgina web.

Tractament de les dades personals

Nortehispana de Seguros y Reaseguros, S.A. (d'ara endavant, NorteHispana), com a responsable del tractament de les dades personals i part del Grup Catalana Occident, s'adhereix a la política de protecció de dades personals del Grup Catalana Occident, que regula el tractament de les dades personals que aporten els empleats, distribuïdors d'assegurances i col·laboradors, i que està publicada a la intranet per als empleats i a l'extranet per als col·laboradors i distribuïdors d'assegurances per garantir la confidencialitat de les dades, en compliment de les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades i altres normes aplicables, un cop adoptades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat pertinents.

Les dades personals a les quals es pot accedir des de la intranet i els diferents portals d'internet de NorteHispana són igualment confidencials i estan destinats exclusivament perquè les utilitzin el personal i els distribuïdors d'assegurances i col·laboradors de la societat únicament per al desenvolupament de les seves funcions laborals i professionals. Per aquest motiu, l'accés i l'ús d'aquestes dades personals per a qualsevol finalitat diferent de l'esmentada anteriorment suposa una vulneració de la política de protecció de dades personals i de la normativa aplicable, la qual cosa pot implicar la imposició de les sancions legals previstes. Per obtenir més informació, podeu consultar la política de protecció de dades personals a la intranet de la societat.

Així mateix, els empleats, distribuïdors d'assegurances i col·laboradors, com a titulars de les seves dades personals, queden assistits pels drets d'accés, rectificació, supressió i dret a l'oblit, oposició, limitació del tractament i portabilitat, que es podran exercir segons els termes que preveu el Reglament General de Protecció de Dades i altres normes aplicables en acreditar la seva identitat mitjançant una comunicació per escrit al delegat de protecció de dades que designa NorteHispana a través de l'adreça electrònica dpo@nortehispana.com o per correu postal a Pau Claris, núm. 132, 08009 Barcelona.