Defensa del client

Defensa del client

A l'efecte d'impulsar i aconseguir una millora constant en la qualitat del servei que es presta als clients, com també per adaptar-se als requeriments de l'Ordre ECO 734/04 sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres, les entitats del Grup Catalana Occident s'han proveït d'un Departament d'Atenció al Client, per atendre les queixes i reclamacions que els seus clients i assegurats plantegin i, a més, tenen un defensor del partícip i de l'associat per atendre les que els seus partícips i associats plantegin.

Qualsevol reclamació o queixa es pot presentar davant aquest Departament d'Atenció al Client, o davant el defensor del Partícip o de l'Associat en el cas partícips i associats, de la manera que estableix el Reglament per a la Defensa del Client (apartat “Més informació”), i es recomana que es consultin, amb caràcter previ, en especial els articles 2n i 3r sobre les competències respectives del Departament d'Atenció al Client i el defensor del Partícip, com també el capítol II- “Procediment per a la tramitació de les queixes i reclamacions".

El titular del Departament d'Atenció al Client és el Sr. Albert Viñolas Martínez, director de Qualitat de Servei i de Defensa del Client del Grup Catalana Occident, designat per atendre les queixes i reclamacions de les entitats asseguradores del Grup, Occident Hipotecaria EFC, S.A.U., Grup Catalana Occident Gestión de Activos S.A.U., SGIIC, i Occident GCO Capital, Agencia de Valores, S.A.U.

Les seves dades de contacte són:

  • E-mail: Defensa.Cliente.GCO@gco.com
  • Av. Alcalde Barnils, 63
  • 08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
  • Tel.: 900.102.978                         

Per part seva, el defensor del Partícip, i de l'Associat és LEGSE Abogados, S.L., classificat com a despatx líder en l'àrea d'assegurances per directoris legals prestigiosos, i designat per atendre les queixes i reclamacions del GCO Gestora de Pensiones, EGFP, S.A.U. i GCO Previsión EPSV Individual.

Les seves dades de contacte són: 

En cas de disconformitat amb la resolució emesa, en què cal la presentació prèvia de la queixa o reclamació davant el Departament d'Atenció al Client, o, si escau, davant el defensor del Partícip i de l'Associat, el client es pot adreçar als serveis de reclamacions de la corresponent autoritat supervisora competent en cada cas assenyalat seguidament, mitjançant els formularis corresponents habilitats a aquest efecte, i que són a la seva disposició a l'apartat "Més informació":

  • Entitats asseguradores del Grup i GCO Gestora de Pensiones, EGFP, S.A.U. => Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.
  • Occident Hipotecaria EFC, S.A.U. => Banc d'Espanya
  • Grup Catalana Occidente Gestión de Activos S.A.U., SGIIC i Occident GCO Capital, Agencia de Valores, S.A.U. => Comissió Nacional del Mercat de Valors
  • GCO Previsión, EPSV Individual => Govern Basc