Defensa del client

A l'efecte d'impulsar i aconseguir una constant millora en la qualitat del servei a prestar als clients, així com per adaptar-se als requeriments de l'Ordre ECO 734/04 sobre els Departaments i Serveis d'Atenció al Client i Defensor del Client de les Entitats financeres, les Entitats del Grup Catalana Occident s'han proveït d'un Departament d'Atenció al Client i, a més, compten amb un Defensor del Client, del Partícip i de l'Associat per atendre les queixes i reclamacions plantejades pels seus clients, assegurats i partícips.

Qualsevol reclamació o queixa podrà presentar-se davant d'aquest Departament d'Atenció al Client, de la forma establerta en el Reglament per a la Defensa del Client (apartat “Més informació”), recomanant amb caràcter previ la seva consulta, en especial els articles 2n i 3r sobre les respectives competències del Departament d'Atenció al Client i el Defensor del Client, del Partícip, i de l'Associat, així com del capítol II “Procediment per a la tramitació de les queixes i reclamacions".

Les seves dades de contacte són:

  • Correu electrònic: defensa.cliente.gco@grupocatalanaoccidente.com
  • Adreça: Avda. Alcalde Barnils, 63, 08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
  • Tel.: 900.102.978

Per la seva banda, el Defensor del Client, del Partícip, i de l'Associat és el Sr. Miquel Roca Junyent, prestigiós advocat i una de les persones que va participar en l'elaboració del text de la Constitució Espanyola de 1978.

En cas de disconformitat amb la resolució emesa, cal presentar la queixa o reclamació prèviament davant del Departament d'Atenció al Client esmentat; el client es pot adreçar a l'òrgan supervisor competent corresponent en cada cas assenyalant seguidament els formularis corresponents habilitats a aquest efecte, i que es troben a la seva disposició a l'apartat "Més informació":

  • Entitats Asseguradores del Grup i GCO Gestora de Pensiones, EGFP, S.A. => DGSFP.
  • Bilbao Hipotecaria Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. => Banco de España
  • Grup Catalana Occident Gestió d'Actius SA, SGIIC i Catalana Occident Capital Agència de Valors, S.A.U. => CNMV
  • GCO Previsión EPSV Individual=> Govern Basc