Defensa del client

Als efectes d'impulsar i aconseguir una millora constant en la qualitat del servei a prestar als clients, així com per adaptar-se als requeriments de l'Ordre ECO 734/04 sobre els Departaments i Serveis d'Atenció al Client i Defensor del Client de les Entitats Financeres, les entitats del Grup Catalana Occident s'han proveït d'un Departament d'Atenció al Client i, a més, compten amb un Defensor del Client i Partícip per atendre les Queixes i Reclamacions plantejades pels seus Clients, Assegurats i Partícips.

Qualsevol Reclamació o Queixa es podrà presentar davant d'aquest Departament d'Atenció al Client, de la forma establerta en el Reglament per a la Defensa del Client (apartat “Més informació”), recomanant amb caràcter previ, la seva consulta, en especial els articles 3r i 4t sobre les respectives competències del Departament d'Atenció al Client i el Defensor del Client i del Partícip, així com del capítol II, “Procediment per a la tramitació de les queixes i reclamacions".

El titular del Departament d'Atenció al Client és el Sr. Albert Viñolas Martínez, director de Qualitat de Servei i de Defensa del Client del Grup Catalana Occident.

Les seves dades de contacte són:

Per part seva, el Defensor del Client i del Partícip és el Sr. Miquel Roca Junyent, prestigiós advocat i una de les persones que va participar en l'elaboració del text de la Constitució Espanyola de 1978.

En cas de disconformitat amb la resolució emesa, sent necessari la prèvia presentació de la queixa o reclamació davant el referit Departament d'Atenció al Client, el client es pot adreçar al corresponent Òrgan Supervisor competent en cada cas assenyalat seguidament els formularis corresponents habilitats a aquest efecte, i que es troben a la seva disposició a l'apartat "Més informació":

  • Entitats Asseguradores del Grup => DGSFP
  • Bilbao Hipotecaria Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. => Banco de España
  • Grup Catalana Occident Gestió d'Actius SA, SGIIC i Catalana Occident Capital Agència de Valors, S.A.U. => CNMV