Política de privacitat

Introducció

El dret a la intimitat i, més concretament, el dret a la protecció de les dades personals és un dels principis bàsics del Grup Catalana Occident.

L'objectiu d'aquesta política de privadesa és explicar, d'acord amb les disposicions del Reglament 2016/679 de Protecció de dades de la Unió Europea i amb la normativa de desenvolupament, tant nacional com comunitària, vigent en tot moment, la manera en què Grup Catalana Occident tracta les dades personals que pot obtenir dels seus clients, tal com es defineixen a continuació.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

L'entitat del Grup Catalana Occident amb la qual tingueu relació. En l'annex que es troba al final d'aquesta política de privadesa hi veureu, entre altres dades, la identificació i el domicili social de les entitats que formen part del Grup Catalana Occident.

Qui és el delegat de protecció de dades?

El delegat de protecció de dades és la persona, designada per cada entitat del Grup Catalana Occident, encarregada de vetllar pel compliment del Reglament general de protecció de dades i de la resta de la normativa aplicable, amb qui podeu contactar, sobretot quan considereu que no han estat atesos els vostres drets i les vostres llibertats de protecció de dades, a través de la respectiva adreça de correu postal o adreça electrònica que apareixen en l'annex que trobareu al final d'aquesta política de privacitat.

Qui és l'autoritat de control de protecció de dades personals?

L'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb seu a Madrid (28001), carrer Jorge Juan, núm. 6, davant la qual es poden plantejar consultes o reclamacions relatives a aquesta matèria, en cas que considereu que els vostres drets i les vostres llibertats de protecció de dades no han estat degudament atesos per l'entitat corresponent del Grup Catalana Occident. Per a més informació, podeu consultar la pàgina web següent: https://www.agpd.es.

Quines dades personals són objecte de tractament?

Seran objecte de tractament totes les dades personals, recollides directament, o a través del vostre mediador, inclosos els documents que les continguin, i les que s'obtinguin mitjançant l'enregistrament de converses telefòniques o com a conseqüència de la vostra navegació per les pàgines web d'Internet o altres mitjans, incloses si escau les dades biomètriques i de geolocalització, abans, durant i amb posterioritat a la formalització d'una sol·licitud, contracte o servei relatiu a qualsevol dels productes comercialitzats per les entitats del Grup Catalana Occident per part del client, que siguin necessàries per a l'estudi, emissió, desplegament i execució de la relació contractual.

En aquest sentit, s'inclouen dins el concepte "client" totes les persones interessades que tinguin la condició de prenedor, assegurat, beneficiari, tercer perjudicat, partícip, soci, subscriptor, drethavent, deutor hipotecari, inversor en pagarés o tercer que estableixi una relació contractual o de serveis amb una entitat del Grup Catalana Occident.

Si una persona diferent del titular aporta les dades personals, la persona aportant té l'obligació de transmetre prèviament aquesta informació al titular de les dades personals i de procurar el seu consentiment quan sigui necessari per al tractament de les dades personals per part de l'entitat del Grup Catalana Occident corresponent en cada cas.

Així mateix, aquestes dades personals es podran complementar, complint els requisits previstos en la normativa sobre protecció de dades personals, amb altres d'obtingudes de proveïdors del Grup Catalana Occident, i també amb les obtingudes de fonts d'accés públic o amb dades personals que l'interessat hagi fet manifestament públiques.

Amb caràcter general, només es tractaran les dades personals de menors d'edat quan els seus pares o tutors legals hagin donat el seu consentiment al tractament que sigui necessari en execució del contracte o servei corresponent, en compliment d'una obligació legal o en interès legítim de l'entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament, sense perjudici de l'exercici dels drets que amb relació a la protecció de les seves dades personals els reconegui la normativa aplicable en cada moment.

Quines són les finalitats del tractament de les dades personals?

 1. Finalitat principal:

  La finalitat principal del tractament de les dades personals és l'estudi, l'emissió, el desenvolupament i l'execució del contracte o servei subscrit amb l'entitat del Grup Catalana Occident corresponent i donar efectiu compliment a les obligacions establertes a la normativa que resulti d'aplicació en cada moment a l'entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament.
   
 2. Altres finalitats:

  Les dades personals són objecte de tractament amb la finalitat de crear tarifes, seleccionar riscos i gestionar sol·licituds ulteriors relacionades amb els riscos que es pretenen contractar. Aquest tractament pot incloure, si escau, l'elaboració de perfil o la presa de decisions automatitzades, d'acord amb allò que disposa aquesta política de privadesa.

  Igualment, les dades personals són objecte de tractament amb la finalitat de preveure i lluitar contra el frau, el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. En aquest cas, es pot consultar i emetre informació a fitxers sectorials.

  En el marc de la gestió de la sol·licitud o qualsevol dels contractes i serveis que emet una entitat del Grup Catalana Occident, l'entitat responsable pot tractar les dades personals per avaluar la solvència econòmica. En aquest cas, es pot consultar i emetre informació a fitxers de solvència patrimonial i crèdit i fer estudis estadístics, de qualitat i tècnics, incloent-hi enquestes de satisfacció, anàlisis i investigacions de mercat i estudis de qualitat del servei.

  A més a més, en el cas dels productes d'assegurances i de conformitat amb la normativa vigent, les dades personals poden ser objecte de tractament per a la gestió de la coassegurança i la reassegurança.

  Finalment, respecte dels formularis de contacte, els números de telèfon i els perfils de xarxes socials que puguin posar a la nostra disposició les diverses entitats del Grup Catalana Occident, tractarem les vostres dades per (i) atendre i gestionar les consultes i sol·licituds que feu a través dels números de telèfon i perfils de xarxes socials facilitats a aquest efecte; (ii) atendre i gestionar els suggeriments, les reclamacions i les consultes que feu a través del formulari corresponent; i (iii) gestionar els currículums que ens proporcioneu a causa dels processos de selecció que obren les entitats del Grup Catalana Occident.

 3. Decisions automatitzades:

  Alguns tractaments de dades personals poden requerir l'adopció de decisions automatitzades o l'elaboració de perfils. Això vol dir que algunes decisions es poden prendre de manera automàtica i sense intervenció humana, encara que la persona interessada sempre tindrà dret a: (i) sol·licitar que una persona en revisi els resultats, (ii) expressar el seu punt de vista, i (iii) impugnar la decisió; sempre de conformitat amb la normativa aplicable en cada moment.
   
 4. Finalitats publicitàries:

  Així mateix, en el cas que el client ho autoritzi, també es tractaran les dades personals per (i) desenvolupar accions comercials i enviar informació al client, fins i tot pels mitjans de comunicació a distància, sobre altres productes i serveis, de caràcter general o personalitzats, sense importar que siguin propis o d'entitats del Grup Catalana Occident diferents de la qual pertany el responsable que estiguin identificades a l'annex final d'aquesta política de privadesa o al lloc web www.grupocatalanaoccidente.com; (ii) mostrar publicitat personalitzada a llocs web, cercadors i xarxes socials; i (iii) oferir la participació en concursos promocionals; tot això, fins i tot després de la finalització de la relació contractual. En qualsevol dels casos indicats, l'adaptació dels productes i serveis a un perfil particular es pot efectuar sobre la base d'anàlisis de perfils de conducta i risc, tot considerant fonts internes i de tercers, informació de geolocalització i informació de navegació per Internet o xarxes socials.

Quina és la legitimació del tractament de les dades personals?

La legitimació per als tractaments indicats en la finalitat principal que s'ha descrit més amunt es basa en el desenvolupament de l'oferta, contracte o servei subscrit amb l'entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament.

El tractament per a les altres finalitats descrites anteriorment i per a la presa de decisions automatitzades es fonamenta en la normativa aplicable o en l'interès legítim de cada entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament.

Finalment, el tractament de dades personals amb finalitats publicitàries està legitimat, si escau, pel consentiment específicament atorgat.  

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant tot el temps en què estigui vigent la relació amb l'entitat del Grup Catalana Occident amb la qual s'hagi formalitzat el contracte o servei. Un cop finalitzada aquesta relació, aquestes dades es conservaran durant el temps necessari establert per la normativa que resulti d'aplicació en cada moment i restaran a disposició dels jutjats i tribunals, del Ministeri Fiscal, de les forces i dels cossos de seguretat de l'Estat i de les administracions públiques competents -en particular les autoritats de control de protecció de dades personals competents i els òrgans supervisors corresponents- per a l'atenció de les possibles responsabilitats legals o contractuals derivades del contracte o del servei en què s'ha basat el tractament i durant el termini de prescripció d'aquestes.

Les sol·licituds o propostes que no s'arribin a materialitzar en un contracte o servei, independentment del motiu, es conservaran durant el termini necessari per garantir la finalitat de la lluita contra el frau en la contractació i de prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades personals?

 1. Entitats del Grup Catalana Occident:

  Les dades personals del client, el vostre contracte o servei i qualsevol informació derivada o vinculada a aquests, podran ser comunicats a les entitats pertanyents al Grup Catalana Occident identificades en l'Annex final d'aquesta política de privacitat i/o a la pàgina web www.grupocatalanaoccidente.com, als efectes de complir amb la normativa aplicable a cada entitat, i en termes generals, per a la lluita contra el frau i la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, així com, si escau, mantenir i gestionar, de forma integral i centralitzada, la seva relació amb les diferents entitats del Grup Catalana Occident.

  Us informem a més, específicament, que les entitats del Grup Catalana Occident comparteixen amb diferent grau d'integració, serveis comuns per tal d'aprofitar les sinergies existents, optimitzar recursos i oferir un millor servei als clients, motiu pel qual, han subscrit diversos contractes marc de prestació de serveis recíprocs, que impliquen l'accés a dades personals gestionades per altres entitats del Grup Catalana Occident i que comprenen diverses prestacions de serveis, incloses, de forma merament enunciativa i no limitadora, les següents:  
  1. Serveis oferts a les entitats del Grup Catalana Occidente per Grupo Catalana Occidente, Tecnología y Servicios, AIE: (i) allotjament de dades, (ii) manteniment i gestió de sistemes, comunicacions i equips informàtics, (iii) seguretat de la informació, (iv) desenvolupament i manteniment d'aplicacions, (v) prestació del servei de la tramitació de sinistres i (vi) gestió documental.
  2. Serveis oferts a les entitats del Grup Catalana Occident per Grupo Catalana Occidente Contact Center, AIE: prestació del servei d'atenció telefònica i a través de xarxes socials als clients; i de campanyes de satisfacció dels clients.
  3. Serveis oferts a les entitats del Grup Catalana Occidente per Prepersa Peritación de Seguros y Prevención, AIE: prestació del servei de col·laboració en la gestió dels sinistres associats a pòlisses d'assegurança.
    
 2. Altres entitats
  Les dades personals podran ser també comunicades als diferents col·laboradors i prestadors de serveis de qualsevol de les entitats del Grup Catalana Occident responsables del tractament, com ara, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitador: distribuïdors d'assegurances, coasseguradors, reasseguradors, pèrits i investigadors de causes, advocats i procuradors, auditors, consultors, professionals metges i avaluadors de la salut, entitats financeres, entitats dipositàries, entitats gestores i altres proveïdors i professionals, que tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i a compte de l'entitat corresponent del Grup Catalana Occident responsable, amb la finalitat de garantir els serveis prestats per aquest responsable en l'execució del contracte o del servei i de complir amb les obligacions derivades de la normativa aplicable, en interès legítim o d'acord amb el consentiment prestat, si escau.

  En qualsevol dels casos descrits, us informem que els servidors informàtics d'aquests proveïdors de serveis poden estar situats a països fora de la Unió Europea, on, si el nivell de protecció de la privacitat no és equivalent a la normativa sobre protecció de dades personals europea i nacional, l'entitat del Grup Catalana Occident corresponent responsable del tractament adoptarà les mesures adequades i necessàries per protegir de manera òptima els drets de les persones interessades i la seguretat de la informació, segons els mitjans tècnics disponibles en tot moment. 

 3. Organismes i autoritats oficials:

  Les dades personals es facilitaran a tots aquells destinataris a qui qualsevol de les entitats del Grup Catalana Occident estiguin obligades a comunicar-ne la informació en compliment d'obligacions legals, inclosos, de forma merament enunciativa i no limitadora, organismes i administracions públiques competents, com l'Agència Espanyola de l'Administració Tributària o les hisendes forals, les autoritats de control de protecció de dades personals, els jutjats i tribunals, els òrgans supervisors corresponents, el Ministeri Fiscal i/o les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
   
 4. Entitats de solvència patrimonial i crèdit:

  Les entitats del Grup Catalana Occident disposen del dret a consultar i tractar dades de fitxers de sinistralitat, d'informació de solvència patrimonial i creditícia, i qualsevol altre que permeti una avaluació del risc personalitzada, el manteniment i control del desenvolupament de la relació contractual, la gestió de sinistres i la realització d'anàlisis estadístiques de sinistralitat, i de prevenció del frau.
   
 5. En el cas de tenir contractada una pòlissa d'assegurança de l'automòbil:

  Les entitats asseguradores del Grup Catalana Occident s'adequaran a la normativa legal vigent i facilitaran al conductor habitual objecte de la pòlissa d'assegurança, la informació sobre les sancions que, si escau, siguin publicades a nom seu en els webs certificats actuals o futurs, per tal de complir, en qualsevol cas, la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

  Aquesta entitat asseguradora utilitzarà la dada corresponent a la matrícula del vehicle per consultar a través dels serveis titularitat de l'Instituto de Investigación sobre Vehículos, SA (Centro Zaragoza), el número de bastidor i totes les característiques tècniques i administratives del vehicle objecte de la pòlissa d'assegurança.

  A més a més, en virtut de les facultats que atorga la Llei d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA) ha creat els fitxers següents:

  El fitxer històric d'assegurances d'automòbils, la finalitat del qual és la tarifació i la selecció de riscos. El fitxer es constitueix amb la informació aportada per les entitats asseguradores en què es recullen els vostres antecedents de sinistres dels darrers cinc anys, en els termes expressats en la Llei de responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor. Us comuniquem que les dades sobre el vostre contracte d'assegurança de l'automòbil i els sinistres que hi estan vinculats dels darrers cinc anys, si n'hi hagués, se cediran al fitxer comú esmentat.

  El fitxer comú de pèrdua total, incendis i robatori de l'assegurança de l'automòbil. La finalitat d'aquest fitxer, constituït amb la informació aportada per les entitats asseguradores, és la prevenció i la detecció del frau, ja sigui prevenint l'entitat asseguradora en el moment de la contractació de la pòlissa d'assegurança, bé sigui detectant frau ja comès en els sinistres declarats. El fitxer conté tota la informació que consta en el seu contracte d'assegurança, incloses les seves dades personals, així com els sinistres que es declarin i les liquidacions que percebi. Així mateix, per poder localitzar els vehicles desapareguts per robatori, tindran accés a la informació Centro Zaragoza i les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, a l'únic efecte de fer les pertinents comprovacions de vehicles que siguin localitzats per poder informar l'entitat asseguradora de la posada a disposició del propietari o, en cas que el vehicle hagi estat indemnitzat, de la mateixa entitat asseguradora. Us comuniquem que, en cas que es produeixi un sinistre en què hi hagi pèrdua total del vehicle assegurat, sigui per danys, incendi o robatori, les dades sobre el vostre contracte d'assegurança de l'automòbil i la informació relacionada amb el sinistre se cediran al fitxer comú esmentat.

  Si voleu exercitar els drets que us reconeix la normativa de protecció de dades personals amb relació a aquests fitxers, podeu adreçar-vos a Tecnologías y Redes para Entidades Aseguradoras, SA (TIREA), encarregat del tractament, en qui UNESPA ha delegat com a responsable del fitxer, per a l'atenció dels drets de protecció de dades personals, acreditant la vostra identitat, a través de correu postal a l'adreça Ctra. Las Rozas a El Escorial Km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID o de correu electrònic al delegat de protecció de dades: centro.operaciones@tirea.es.

  Per a més informació, l'interessat pot consultar les corresponents pàgines web d'UNESPA i TIREA

 6. En cas de tenir contractada una pòlissa d'assegurança de multirisc de llar, comerç, comunitat, pime i indústria, responsabilitat civil o altres assegurances del ram de diversos​:

  En virtut de les facultats que atorga la Llei d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, UNESPA ha creat un fitxer sectorial per a la liquidació de sinistres, la col·laboració estadística actuarial i l'elaboració d'estudis de tècnica asseguradora, i també per a la prevenció del frau. Us comuniquem que, en cas que es produeixi un sinistre que afecti el risc assegurat, les dades sobre el vostre contracte d'assegurança i la informació relacionada amb el sinistre podran ser cedides al fitxer comú esmentat.

  Si voleu exercitar els drets que us reconeix la normativa de protecció de dades personals amb relació a aquests fitxers, podeu adreçar-vos a TIREA, encarregat del tractament, en qui UNESPA ha delegat com a responsable del fitxer, per a l'atenció dels drets de protecció de dades personals, acreditant la seva identitat, a través de les adreces indicades en l'apartat (v) anterior.

 7. En cas de tenir contractada una pòlissa d'assegurança de vida, accidents, assistència sanitària, malaltia, decessos o qualsevol altra a través de la qual us sol·licitem o gestionem dades de salut:

  Les vostres dades personals podran ser comunicades als diferents col·laboradors i prestadors de serveis de la corresponent entitat asseguradora del Grup Catalana Occident assenyalades anteriorment, que tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i a compte de l'esmentada entitat asseguradora.

  Així mateix, i específicament, si sou titular:

  (a) d'una assegurança de vida amb cobertura de defunció i/o d'una assegurança d'accidents en què es cobreixi la contingència de la mort de l'assegurat, ja es tracti de pòlisses individuals o col·lectives, en compliment de la normativa vigent, les vostres dades personals seran comunicades al registre públic de contractes d'assegurances amb cobertura de defunció dependent del Ministeri de Justícia o aquell que, si escau, el pugui substituir en el futur.

  (b) d'una assegurança de salut o assistència sanitària, les vostres dades personals, incloses les de salut, podran comunicar-se entre la corresponent entitat asseguradora del Grup Catalana Occident i els metges, centres sanitaris, hospitals o altres institucions o persones, amb la finalitat de complir, desenvolupar, controlar i executar la prestació sanitària, el reemborsament o indemnització garantida en el contracte d'assegurança i sol·licitar o verificar d'aquests prestadors sanitaris les causes i antecedents metges de l'interessat que motiven les prestacions, reemborsaments o indemnitzacions i, si escau, recobrar les despeses.
   
 8. En cas de tenir contractat un producte de previsió social:

  Les vostres dades personals podran ser comunicades entre l'entitat gestora, l'entitat dipositària i l'entitat promotora o comercialitzadora d'aquests productes de previsió social.

  Així mateix, en cas de sol·licitar la mobilització de drets consolidats davant l'entitat gestora o asseguradora de destinació, el client ha de presentar la sol·licitud de mobilització i una autorització a l'entitat gestora o asseguradora de destinació perquè, en nom seu, pugui sol·licitar a l'entitat gestora del fons d'origen la mobilització dels drets consolidats esmentats, i també tota la informació financera i fiscal necessària per fer-ho.

 9. En cas de tenir subscrites participacions en qualsevol dels fons d'inversió comercialitzats pel Grup Catalana Occident:

  Les vostres dades personals podran ser comunicades entre l'entitat gestora, l'entitat dipositària i la corresponent entitat comercialitzadora d'aquests fons d'inversió

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Com a titular de les seves dades personals, li assisteixen els drets exposats a continuació, que podrà exercitar acreditant la seva identitat, en la forma indicada en l'apartat sobre el Delegat de Protecció de Dades:
 

 1. Dret d'accés. Podeu sol·licitar informació sobre les vostres dades personals que l'entitat del Grup Catalana Occident corresponent tingui sobre la vostra persona i sobre els tractaments de què estan sent objecte, així com obtenir una còpia d'aquests en un format estructurat, d'ús comú i fàcil lectura.
   
 2. Dret de rectificació. Podeu sol·licitar la rectificació de les dades personals que resultin inexactes, i igualment teniu dret a sol·licitar que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
   
 3. Dret de supressió. Podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides per l'entitat del Grup Catalana Occident, responsable del tractament, o quan retireu el consentiment en què es basa el tractament. No serà aplicable quan el tractament sigui necessari segons el que indica l'apartat “Legitimació del tractament de les dades personals” anterior.

  En aquest sentit, en l'àmbit digital de qualsevol de les entitats del Grup Catalana Occident, si exerciteu el vostre dret a l'oblit, la corresponent entitat s'adreçarà al proveïdor de serveis d'internet per traslladar la sol·licitud de l'interessat relativa al cessament del tractament de les dades personals que l'incumbeixin, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, en aquest cas únicament seran conservades pel responsable per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. No serà aplicable aquesta sol·licitud quan el tractament sigui necessari partint del que s'assenyala a l'apartat “legitimació del tractament de les dades personals” anterior, bé perquè el tractament sigui necessari en l'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació o per raons d'interès públic.
   
 4. Dret d'oposició. Podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals, tret que concorrin motius d'interès legítim de l'entitat responsable del Grup Catalana Occident per continuar amb el tractament de les dades personals. En aquest cas, les dades únicament seran conservades pel responsable per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. El tractament de les dades personals per a finalitats comercials o publicitàries no es considerarà legítim i, per tant, el dret d'oposició serà equivalent a la revocació del consentiment previ manifestat. No serà aplicable aquesta sol·licitud quan el tractament sigui necessari partint del que s'assenyala a l'apartat “legitimació del tractament de les dades personals” anterior.
   
 5. Dret a la limitació del tractament. Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals, la qual cosa podria implicar, si escau, el bloqueig de les dades, en les circumstàncies següents: (i) quan vostè impugni l'exactitud de les dades, (ii) quan el responsable s'oposi a la supressió de dades perquè el tractament és lícit, (iii) quan el responsable ja no necessiti les dades però aquestes siguin necessàries per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o, (iv) quan vostè s'hagi oposat al tractament, mentre el responsable verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els seus; en aquest cas únicament seran conservades pel responsable per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
   
 6. Dret de portabilitat. Quan sigui tècnicament possible, podeu sol·licitar que les dades personals que us incumbeixin objecte de tractament automatitzat siguin transmeses a un altre responsable del tractament, o a vosaltres mateixos com a interessats, en un format estructurat, d'ús comú i fàcil lectura, i sense perjudici dels vostres drets de supressió o a l'oblit, en aquest cas únicament seran conservades pel responsable per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. 

Qualsevol comunicació i actuació feta en el context de l'exercici dels seus drets serà a títol gratuït. Quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment pel seu caràcter repetitiu, l'entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament podrà cobrar un cànon raonable depenent dels costos a què hàgiu hagut de fer front per a la seva atenció.

Confidencialitat de les dades personals

Des del començament del tractament de les dades personals, l'entitat del Grup Catalana Occident responsable adoptarà les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries, tenint en compte l'estat de la tecnologia, per garantir la integritat, confidencialitat, disponibilitat i resiliència de les dades personals i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzats.

Us informem que els servidors informàtics d'alguns proveïdors de serveis del Grup Catalana Occident podrien estar situats en països fora de la Unió Europea, on, si el grau de protecció de la privacitat no és equivalent a l'establert en la normativa sobre protecció de dades personals europea i nacional, l'entitat corresponent del Grup Catalana Occident responsable del tractament adoptarà les mesures adequades i necessàries per a la millor salvaguarda dels drets dels interessats i la seguretat de la informació, segons les mesures tècniques disponibles en cada moment. 

Vigència de la política de privacitat

Grup Catalana Occident manifesta que la política de privadesa que apareix publicada al lloc web www.grupocatalanaoccidente.com és sempre la vigent en tot moment, alhora que es reserva el dret de modificar-la sempre que calgui. Si el client d'una entitat del Grup Catalana Occident volgués accedir a versions anteriors, pot adreçar-se al delegat de protecció de dades corresponent en la forma indicada en l'annex a aquesta política de privacitat.

Copyright

Grup Catalana Occident es reserva tots els drets relatius al contingut d'aquesta política de privacitat. Queda rigorosament prohibida, sense autorització escrita, la reproducció, distribució, transformació, manipulació, comunicació pública o qualsevol altre acte d'explotació total o parcial, gratuït o onerós, d'aquest document.

Grup Catalana Occident es reserva el dret de fer, en qualsevol moment i sense avisar, totes les modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la forma de presentació d'aquests que consideri necessàries.

Annex: Entitats que integren el Grup Catalana Occident als efectes d'aquesta política de privadesa

ENTITAT NIF  DOMICILI SOCIAL DADES REGISTRABLES  DADES DE CONTACTE DPO CORREU ELECTRÒNIC

 • Grup Catalana Occident S.A.: A08168064 - Passeig de la Castellana 4, 28046 Madrid - Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, en el tom 36.829, foli 141, Full M-659.287 - Delegat Protecció de Dades / Grup Catalana Occident / Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - dpo@grupocatalanaoccidente.com
 • Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros: A48001648 - Passeig del Puerto 20, 48992 Neguri - Getxo (Biscaia) - Inscrita al Registre Mercantil de Biscaia, en el tom 55, foli 103, Full 2.436 - Delegat Protecció de Dades / Seguros Bilbao / Passeig del Puerto 20, 48992 Neguri - Getxo (Biscaia) - dpo@segurosbilbao.com
 • Seguros Catalana Occidente, SA de Seguros y Reaseguros: A-28119220 - Passeig de la Castellana 4, 28046 Madrid - Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, en el tom 37.110, foli 177, full M-91.458 - Delegat Protecció de Dades / Seguros Catalana Occidente / Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - dpo@catalanaoccidente.com
 • Nortehispana de Seguros y Reaseguros SAU.: A-08185589 - Passeig de la Castellana 4, 28046 Madrid - Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, en el tom 36.935, foli 1, full M-660.565 - Delegat Protecció de Dades / Nortehispana Seguros / Pau Claris 132, Barcelona - dpo@nortehispana.com
 • Plus Ultra, Seguros Generales y Vida SA de Seguros y Reaseguros, Societat Unipersonal: A-30014831 - Plaça de las Cortes 8, 28014 Madrid - Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, en el tom 5.992, foli 100, full M-97.987 - Delegat Protecció de Dades / Plus Ultra Seguros / Plaça de las Cortes 8, 28014 Madrid- dpo@plusultra.es
 • Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC, SA: A-28475754 - Cedaceros 9, planta baixa, 28014 Madrid - Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, en el tom 36.521, foli 171, full M-52.463 - Delegat Protecció de Dades / GCO Gestión de Activos / Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - dpo@grupocatalanaoccidente.com
 • Bilbao Hipotecaria SA, EFC: A-48409023 - Passeig del Puerto 20, 48992 Neguri - Getxo (Biscaia) - Inscrita al Registre Mercantil de Biscaia, en el tom 2.228, foli 150, full número 16.326 - Delegat Protecció de Dades / Bilbao Hipotecaria / Passeig del Puerto 20, 48992 Neguri - Getxo (Biscaia) - dpo@segurosbilbao.com
 • Grupo Catalana Occidente Contact Center, AIE: V-65404063 - Jesús Serra Santamans 3, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 42.241, foli 185, full número B-405.292 - Delegat Protecció de Dades / GCO Contact Center / Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - dpo@catalanaoccidente.com
 • Grupo Catalana Occidente Tecnología y Servicios AIE: V-65004517 - Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 41.030, foli 29, full número B-376.366 - Delegat Protecció de Dades / GCO Tecnología y Servicios / Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - dpo@catalanaoccidente.com
 • Catalana Occidente Capital, Agencia de Valores: A-63764138 - Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 37.416, foli 142, full número B-298.341 - Delegat Protecció de Dades / COCAV / Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - dpo@catalanaoccidente.com
 • GCO Previsión, Entidad de Previsión Social Voluntaria Individual: V-48410120 - Passeig del Puerto 20, 48992 Neguri - Getxo (Biscaia) - Inscrita al Registre Mercantil de Biscaia, en el tom 2111, Foli 124, Full 5-8 - Delegat Protecció de Dades / GCO Protección de Datos/ Passeig del Puerto 20, 48992 Neguri - Getxo (Biscaia) - dpo.epsv@grupocatalanaoccidente.com
 • GCO Gestora Pensiones E.G.F.P., SA: A-67000471 - Passeig de la Castellana 4, 28046 Madrid - Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, en el tom 36.886, foli 90, full M-659.976 - Delegat Protecció de Dades / GCO Gestora de Pensiones / Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - dpo@grupocatalanaoccidente.com