Imatge de reunió corporativa

Informació corporativa

Baixada d'informes i documents

Informe sobre la Situació Financera i de Solvència (SFCR)

L'Entitat presenta a continuació l'informe sobre la seva situació financera i de solvència (SFCR per les sigles en anglès). L'informe està preparat d'acord amb el marc legal de Solvència II, definit a través de la Llei 20/2015 del 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, articles 80 a 82.

Procés de control i governança dels productes del Grup Catalana Occident

Aquest document descriu el procés de control i governança dels productes del Grup Catalana Occident i de les seves entitats dependents, de conformitat amb els requeriments establerts en el Reglament Delegat 2017/2358 referent als requisits de control i governança dels productes.

Junta d'accionistes

Anunci de la convocatòria de la junta d'accionistes 2019

Comissió d'Auditoria

L'Entitat ofereix informació relativa a la Comissió d'Auditoria de la Societat.

Fusió NorteHispana Seguros / Occident

Informació relativa a la fusió per absorció de Nortehispana de Seguros i Reassegurances, SAU (la "societat absorbida") per Occident GCO, SAU de Seguros y Reaseguros (la "societat absorbent").

En compliment del que disposa l'article 46, en relació amb els articles 5.6 i 7.1 del Reial decret 5/2023, de 28 de juny, pel qual s'aprova un nou règim en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils, es posen a disposició dels interessats els següents documents relatius a la fusió esmentada, que es poden baixar i imprimir:

En compliment del que preveu l'article 10.1 del Reial decret 5/2023, es fa públic que el 30 de maig de 2024 els accionistes únics de les societats, exercint les funcions de la Junta General d'Accionistes, van acordar la fusió per absorció de la Societat absorbida per la Societat absorbent, de conformitat amb els termes del projecte comú de fusió subscrit per tots els administradors de les societats esmentades amb data 25 d'abril de 2024.