El meu llegat digital | NorteHispana Seguros

El meu testament + Esborrament digital

Un servei de cortesia de NorteHispana Seguros

El meu testament + Esborrament digital

Beneficia't per partida triple d'aquest servei de cortesia

Testament obert notarial

Un advocat expert en successions t'assistirà en la redacció del teu testament obert. Un cop redactat, es fixarà una data per a la signatura davant el notari més pròxim a la teva residència.

Testament vital

Un expert legal t'assessorarà sobre el document d'instruccions prèvies, també denominat testament vital o document de voluntats anticipades.

Esborrament digital

T'ajudem a esborrar d'internet la informació de la persona difunta: comptes en xarxes socials, correus electrònics, blogs, webs, etc.

Preguntes freqüents

NorteHispana Seguros es farà càrrec de les despeses derivades de:

 • La redacció del testament
 • L'assessorament jurídic i notarial
 • Elevació a públic del testament obert
 • Cost d'expedició d'una còpia simple per a l'assegurat

Ens farem càrrec de totes les despeses derivades de l'assessorament jurídic i la redacció, sempre que el testament vital s'atorgui de davant de notari, així com de les d'assessorament notarial i registre.

 • Si en disposava, identificació dels recursos d'internet de què la persona difunta fos usuari i sobre els quals es vol efectuar la cancel·lació. Si no es coneixen, rastrejarem els recursos d'internet vinculats a l'adreça o adreces electròniques que els hereus facilitin.
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat o número d'identificació estranger del sol·licitant.
 • Certificat de defunció original del difunt.
 • Acreditació de la condició d'hereu.
 • Autorització de l'hereu.
 • Adreça electrònica del difunt, si se'n sol·licita la baixa.
 • Optativament, si les tenen, dades d'usuari i claus d'accés.