Codi ètic

Aquest Codi ètic té per objecte establir les pautes generals que han de regir obligatòriament la conducta del Grup Catalana Occident, dels seus consellers, empleats, agents i col·laboradors, en el compliment de les seves funcions i en les seves relacions comercials i professionals, actuant d'acord amb les lleis i respectant els principis ètics.

Canal de denúncies

L'objectiu del Canal de Denúncies és la recepció, retenció i tractament de les denúncies sobre irregularitats relacionades amb vulneracions del Codi Ètic de Grup Catalana Occident, els seus protocols de desenvolupament, qualsevol altra normativa o política interna del Grup i/o les seves entitats individualment considerades, així com accions o omissions que tinguin com a conseqüència una irregularitat penalment punible o la manipulació i/o falsificació de dades financeres.

Qualsevol persona física o jurídica, com poden ser clients, proveïdors, accionistes, o altres grups d'interès del Grup Catalana Occident, podrà comunicar les irregularitats o fraus relacionats amb consellers, directius, empleats del Grup, independentment del seu lloc i nivell, així com la xarxa d'agents i col·laboradors que es relacionin amb el Grup a través de:

 • Adreça electrònica: auditoriainterna.corporativa@catalanaoccidente.com
 • Correu postal:
  Director d'Auditoria Interna Corporativa
  Grup Catalana Occident, SA
  Avinguda Alcalde Barnils, núm. 63
  08174 – Sant Cugat del Vallès

L'escrit de denúncia no està sotmès a cap model preestablert i haurà de contenir, almenys, la informació següent:

 • La irregularitat denunciada, amb menció detallada de les circumstàncies d'aquesta i adjuntant, en la mesura del possible, suport documental.
 • La identificació dels responsables directes de la irregularitat, en cas de ser coneguts.

Una vegada rebuda la denúncia, aquesta serà gestionada per Auditoria interna Corporativa, segons el que estableix el Protocol d'actuació en casos d'irregularitats i fraus.