Avís legal

IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA

La informació que apareix en aquestes pàgines web fa referència als serveis que ofereix Nortehispana de Seguros y Reaseguros, S.A., NIF A-08185589 (d’ara endavant Nortehispana), amb domicili social a Paseo de la Castellana, 4, 28046 (Madrid), i inscrita al Registre d'entitats asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0275.

OBJECTE DEL WEB

Les pàgines contingudes en el web tenen per objecte facilitar al públic en general el coneixement de Nortehispana, de les activitats que desenvolupa i dels serveis que presta. Nortehispana es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avisar, modificacions de la informació continguda al seu web o en la configuració i presentació d'aquest.


CONDICIONS D'ACCÉS I DISPONIBILITAT
L'accés als continguts d'aquest web té caràcter gratuït per a tots els usuaris, i no exigeix la prèvia subscripció o registre de l'usuari. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, llevat de les interrupcions requerides per al manteniment i millora del sistema.

Sense perjudici de l'assenyalat anteriorment, l'operativa relativa a l'apartat d'"Accés Restringit" es troba sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les Condicions Generals. Aquestes condicions particulars es recullen en el contracte d'accés a aquest servei, que s'entrega al Client abans de l'activació del mateix. L'usuari accepta que en prémer els enllaços (links) que el dirigeixin a webs de terceres empreses està deixant de navegar per Nortehispana i, per tant, exonera Nortehispana de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici en la contractació amb terceres empreses. L'usuari deixa de navegar per Nortehispana quan al web enllaçat no hi aparegui la marca Nortehispana, i l'adreça o nom de domini no contingui la denominació Nortehispana.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS

1. Per ús indegut: En accedir a aquest web s'accepta que NorteHispana no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin d'aquest accés o ús de la informació d'aquest web o per l'accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquest web.
2. Per continguts de tercers: El Web pot contenir enllaços d'hipertext cap a unes altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquestes pàgines Web. NorteHispana no respondrà o garantirà, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb personalitat jurídica pròpia o sense, a través d'aquests enllaços d'hipertext.
3. Per errades tecnològiques alienes o pròpies: NorteHispana no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema escollit (xarxa telefònica, Internet, etc.), motivades per causes alienes a NorteHispana, de retards o bloquejos en l'ús del sistema escollit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el centre de processament de dades de l'empresa, en el sistema d'internet o en altres sistema electrònics, així com tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema escollit, fora del control de NorteHispana. Així mateix, s'exonera NorteHispana de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pugui patir el client com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per NorteHispana, sempre que procedeixi de fonts alienes a aquest.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El copyright del material contingut en aquest web és propietat de Nortehispana, llevat dels que pertanyin a les seves empreses col·laboradores amb les quals hi hagi signat el contracte corresponent. L'accés gratuït no implica altres drets o llicència per a la seva reproducció i/o distribució sense l'autorització expressa de Nortehispana. Les marques, logotips, dissenys, imatges, mapes, bàners, continguts, programari i els seus diferents codis font i objecte i altres elements integradors d'aquest web estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual i tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desassemblatge no autoritzat del codi font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de quantes accions judicials corresponguin en dret. En el cas de dissenys o gràfics que apareguin en aquest web que siguin de titularitat d'empreses o entitats col·laboradores de Nortehispana, també són aplicables aquestes condicions i aquesta protecció, llevat de consentiment exprés i escrit per part d'aquestes empreses o entitats.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'emplenament de les dades sol·licitades en els qüestionaris del web se circumscriu als requeriments propis de cada apartat, amb una finalitat i un objecte concret, descrits al mateix qüestionari, i incloent l'usuari com a candidat en l'apartat corresponent. El fet d'emplenar qualsevol formulari i d'enviar-lo a Nortehispana suposa que el remitent accepta que les seves dades de caràcter personal siguin tractades i s'incloguin en les bases de dades de Nortehispana.
L'entitat responsable dels fitxers és Nortehispana, amb domicili social a Paseo de la Castellana, 4, 28046, Madrid.
Nortehispana es compromet a respectar i facilitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per part de l'usuari, en els termes i dins dels límits que estableixen els arts. 23 a 36 del Reial decret 1720/2007, pel qual es desenvolupa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.
L'usuari podrà exercitar els drets abans esmentats, així com revocar els diferents consentiments que hagi pogut prestar mitjançant aquesta clàusula LOPD, adreçant una carta per correu ordinari al Departament d'Assessoria Jurídica de Nortehispana, ubicat al carrer Pau Clarís núm. 132, 08009 Barcelona, o bé remetent un correu electrònic a l'adreça defensa.cliente@nortehispana.com.
En els supòsits en què l'usuari exerceixi el dret de cancel·lació, la finalitat del formulari no podrà dur-se a terme.
L'usuari accepta de manera expressa el tractament de les seves dades a l'efecte de rebre informació sobre productes i serveis de Nortehispana i d'entitats que pertanyen al Grup assegurador Catalana Occident www.nortehispana.com. En cas que no vulgui rebre tal informació, podrà manifestar-ho en qualsevol moment, utilitzant els mecanismes expressats anteriorment (correu ordinari o correu electrònic).

LSSICE: LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC

Nortehispana es compromet a complir les obligacions derivades de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. En compliment del que estableix l'article 10 de l'esmentada llei, se'ls informa de les següents dades d'identificació: Nortehispana, NIF: A-08185589.
Els noms de domini www.nortehispana.com, www.nortehispana.es, www.nortehispana.org, www.nortehispana.net, www.nortehispana.info, www.nortehispana.biz i www.nortehispana.cat es van inscriure al Registre Mercantil de Barcelona, a nom de Nortehispana, tom 34945, foli 185, full B-77076 i inscripció 53a.
Per posar-se en contacte amb nosaltres, els facilitem l'adreça següent de correu electrònic: nortehispana.seguros@nortehispana.com.

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DE PROVEÏDORS

De conformitat amb el que preveu la disposició addicional 3a de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la Societat té un període mitjà de pagament als seus proveïdors de 30 dies, és a dir, inferior al termini màxim legal de pagament.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les condicions generals, tant el client com Nortehispana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Barcelona.